ព្រះត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក > ខុទ្ទកនិកាយ > សុត្តនិបាត

សៀវភៅ​ភាគ៥៤

 1. មហាវគ្គ​ទី ៣
  1. បព្វជ្ជា​សូត្រ ទី ១ ទំព័រ​ទី ១៣១
  2. បធាន​សូត្រ​ ទី ២ ទំព័រ​ទី ១៣៥
  3. សុភាសិត​សូត្រ ទី ៣ ទំព័រ​ទី ១៤០
  4. សុន្ទរិក​សូត្រ ទី ៤ ទំព័រ​ទី ១៤៣
  5. មាឃ​សូត្រ​ ទី ៥ ទំព័រ​ទី ១៥៦
  6. សភិយ​សូត្រ ទី ៦ ទំព័រ​ទី ១៦៥
  7. សេល​សូត្រ ទី ៧ ទំព័រ​ទី ១៨៥
  8. សល្ល​សូត្រ ទី ៨ ទំព័រ​ទី ២០២
  9. វាសេដ្ឋ​សូត្រ ទី ៩ ទំព័រ​ទី ២០៦
  10. កោកាលិក​សូត្រ ទី ១០ ទំព័រ​ទី ២២២
  11. នាឡកសូត្រ ទី ១១ ទំព័រ​ទី ២៣៥
  12. ទ្វយតានុបស្សនា​សូត្រ ទី ១២ ទំព័រ​ទី ២៤៦


ឯកសារ​យោងកែប្រែ

 1. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.3.11.than.html