សំទុះ ជាទូទៅមានន័យថាជាបំរែបំរួលល្បឿន(នៅក្នុងស៊ីនេម៉ាទិច វ៉ិចទ័រល្បឿន)ធៀបទៅនឹងរយៈពេល។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងប្រើពាក្យសំទុះ​សំដៅទៅលើវ៉ិចទ័រសំទុះ លើកលែងតែក្នុងករណីមានបញ្ជាក់បន្ថែម។

សញ្ញាណ

កែប្រែ

នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ យើងអាចចាប់អារម្មណ៍ជាចលនាទាក់ទិននឹងសំទុះ៣ប្រភេទ៖

 • ពេលយើងបង្កើនល្បឿន៖ សំទុះមានតំលៃវិជ្ជមាន មានន័យថាវាមានទិសដៅដូចនឹងវ៉ិចទ័រល្បឿន។
 • ពេលយើងបន្ថយល្បឿន៖ សំទុះមានតំលៃអវិជ្ជមាន មានន័យថាវាមានទិសដៅផ្ទុយនឹងវ៉ិចទ័រល្បឿន។
 • ពេលយើងប្ដូរទិសដៅចលនា(បត់)៖ សំទុំបំបែកជា២កុំប៉ូសង់គឺ សំទុះប៉ះ និង សំទុះកែង។ បើសិនជាយើងបត់ដោយមិនប្រែប្រួលល្បឿន នោះមានតែកុំប៉ូសង់កែងទេ។

សំទុំមធ្យមនិងសំទុះខណៈ

កែប្រែ
 • សំទុះមធ្យម៖ ជាទំហំស្កាលែរ។ សំទុះមធ្យម   នៅលើចន្លោះពេល   កំនត់ដោយរូបមន្ត៖
 

ដែល  និង   ជាល្បឿនរៀងគ្នានៅខណៈ   និង  

 • សំទុះខណៈ៖ ជាទំហំវ៉ិចទ័រ។ សំទុះខណៈ   ជាដេរីវេនៃវ៉ិចទ័រល្បឿន  
 

ខ្នាតអន្តរជាតិរបស់សំទុះគឺ ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីការ៉េ m.s-2

សំទុះប៉ះនិងសំទុះកែង

កែប្រែ

នៅក្នុងចលនាកោង សំទុះខណៈមានរូបមន្ត៖

 

ដែល

 •   និង   ជាសំទុះប៉ះនិងសំទុះកែង
 •   និង   ជាវ៉ិចទ័រឯកតារបស់កុំប៉ូសង់ប៉ះនិងកែងនឹងគន្លង
 •   ជាតំលៃល្បឿនខណៈ
 •   ជាកាំកំនោង

សំទុះនៅក្នុងឌីណាមិច

កែប្រែ

នៅក្នុងឌីណាមិច សំទុះ​របស់អង្គធាតុក្រោមអំពើនៃកំលាំង កំនត់ដោយច្បាប់ញូតុន

 

ដែល ជាម៉ាស់របស់អង្គធាតុ។ រូបមន្តនេះបញ្ជាក់ថា អោយតែមានកំលាំងមានអំពើទៅលើអង្គធាតុមួយ តែងតែមានសំទុះកើតឡើង។

Jerk(jolt, surge, lurch) និង Jounce(snap)

កែប្រែ

Jerk ជាទំហំបញ្ជាក់ពីបំរែបំរួលសំទុះ ចំនែកJounce ជាទំហំបញ្ជាក់ពីបំរែបំរួល Jerk។ គេសរសេរ៖

 

ដែល

 •   ជា Jounce
 •   ជា Jerk
 •   ជា សំទុះ
 •   ជា ល្បឿន
 •   ជា បំលាស់ទី
 •   ជា ពេល

អត្ថបទទាក់ទិន

កែប្រែ