ស្រុកក្រសាំង(ខេត្តក្រមួនស)

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ស្រុកក្រសាំង ត្រូវបានបែងចែកជា ឃុំ គឺ÷

អប់រំកែប្រែ

វត្តអាមកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ