ស្រុកខ្វែង​ទទឹង(ខេត្តក្រមួនស)

រដ្ឋបាល

កែប្រែ

ស្រុកខ្វែងទទឹង ត្រូវបានបែងចែកជា ឃុំ គឺ÷

អប់រំ

កែប្រែ

វត្តអាម

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ