ស្រុកខ្វែង​ទទឹង(ខេត្តក្រមួនស)

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ស្រុកខ្វែងទទឹង ត្រូវបានបែងចែកជា ឃុំ គឺ÷

អប់រំកែប្រែ

វត្តអាមកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ