ស្រុកអណ្តូងទឹក(ខេត្តឃ្លាំង)

រដ្ឋបាល

កែប្រែ

ស្រុកអណ្តូងទឹក(ខេត្តឃ្លាំង) (អង់គ្លេស: $ ) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តឃ្លាំង   កម្ពុជាក្រោម ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកអណ្តូងទឹក(ខេត្តឃ្លាំង)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

អប់រំ

កែប្រែ

វត្តអាម

កែប្រែ
 • វត្តពោធិព្រឹក្ស(ព្រែកគយចាស់) ១៥០២
 • វត្តសង្កែ ១៦០៩
 • វត្តទឹកប្រៃ ១៧០៦
 • វត្តបឹងក្រចាប់ចាស់ ១៧៧៣
 • វត្តបឹងក្រចាប់ថ្មី ១៨៣៧
 • វត្តព្រែកចាក ១៨៨១
 • វត្តបឹងគល់ ១៨៨៤
 • វត្តបឹងភ្នៀត(បឹងត្រៀក) ១៨៨៧
 • វត្តដើមពោធិ ១៨៩៩
 • វត្តដងក្តោង ១៩០៥
 • វត្តកំពង់ប្រទាល ១៩០៤
 • វត្តព្រហ្មវិសាល(ព្រែកគយថ្មី) ១៩១៤
 • វត្តពាមបួន-កូនក្អែក ១៩៥២
 • វត្តផ្នោតានៀវ ២០០៥

មើលផងដែរ

កែប្រែ