ហិរណ្យវម៌្ម (មហិធរបុរ)

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ហិរណ្យវម៌្មទី២)

វ្រះបាទហិរណ្យវម៌្ម រជ្ជកាល (១០??-១០៨០) បើ​យោល​ទៅ​តាម​សិលាចារឹក​នៅ​ភ្នំរុង និង​តាម​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​របស់​លោកហ៊្សក-សឺដេស គេ​អាច​ដឹង​ថា ព្រះបិតា​វ្រះបាទជយវម៌្មទី៦ ព្រះនាមហិរណ្យវម៌្ម ហើយ​ព្រះមាតា​ព្រះនាមហិរណ្យលក្ឝ្មី។ ព្រះអង្គ​មាន​ព្រះរាជបុត្រ​ទាំង​អស់​បួន​អង្គ ដែល​គេ​ស្គាល់​ព្រះនាមតែ​បីអង្គ​ប៉ុណ្ណោះ​គឺ ធរណីន្ទ្រវម៌្ម​ទី​១ ជយវម៌្មទី៦ បុត្រទី៣ និង​យុវរាជ។

ហិរណ្យវម៌្ម
វ្រះបាទ
រជ្ជកាលគ.ស ១០??-១០៨០
រាជ្យមុនមិនស្គាល់
រាជ្យបន្តជយវម៌្មទី៦
ស្វាមី/មហេសីហិរណ្យលក្ឝ្មី, មហេសីដែលត្រូវជាអយ្យកោ ក្សត្រេន្ទ្រាទិត្យ
បុត្រធរណីន្ទ្រវម៌្មទី១ (បុត្រច្បង), ជយវម៌្មទី៦ (បុត្រទីពីរ), រាជបុត្រទី៣, យុវរាជ (ស្គាល់តែងារ បុត្រពៅ)
សន្តតិវង្សមហិធរបុរ
សាសនាពុទ្ធសាសនា
គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
មិនស្គាល់
ក្សត្រនៃមហិធរបុរ
១០??–១០៨០
តដោយ
ជយវម៌្មទី៦