យុវរាជ (១១០៧)

វ្រះបាទយុវរាជ រជ្ជកាល (១១០៧) ព្រះអង្គជាព្រះអនុជពៅរបស់ ​វ្រះបាទជយវម៌្មទី៦ ដោយគ្មាន​ព្រះរាជបុត្រ​សម្រាប់​បន្តរាជ្យ រាជសម្បត្តិ​ក៏​ត្រូវ​ធ្លាក់​មក​ក្នុង​កណ្ដាប់​ដៃ​ព្រះយុវរាជ ដែល​ជាប្អូន​ពៅ​ព្រះអង្គ។ ​ក្រោយមកក្សត្រស្នងរាជ្យបន្តនៅមហិធរបុរ គឺ ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី១ដែលត្រូវជាព្រះរៀមច្បងរបស់ទ្រង់។ [១]

យុវរាជ
វ្រះបាទ
រជ្ជកាល គ.ស ១១០៧
រាជ្យមុន ជយវម៌្មទី៦
រាជ្យបន្ត ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី១
ស្វាមី/មហេសី វិជយេន្ទ្រលក្ឝ្មី
សន្តតិវង្ស មហិធរបុរ
បិតា ហិរណ្យវម៌្ម
មាតា ហិរណ្យលក្ឝ្មី
សាសនា ពុទ្ធសាសនា

ពង្សាវលីកែប្រែ

គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
ជយវម៌្មទី៦
ក្សត្រនៃមហិធរបុរ
១០៨០–១១០៧
តដោយ
ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី១
ព្រះរាជគោរម្យងារ
មុនដោយ
មិនស្គាល់
រជ្ជទាយាទនៃភ្វូណាន
ដើមសតវត្សទី១១-១០៨០
តដោយ
មិនស្គាល់

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. http://choukhmer.com/history-of-cambodia/