អង្គុត្តរនិកាយ

ជា​ធម៌​ដែល​គេ​ចាត់​ជា​ខ ជា​ពួក ឬ​ហៅ​ថា​និបាត ដែល​មាន​តាំង​ពី​ឯកនិបាតធម៌​ដែល​មាន​ ១ខ ទុកនិបាត​មាន​២ខ រៀង​រហូត​ដល់ ឯកាទសកនិបាត​គឺ​មាន​១១​ខ ។ ក្នុង​និបាត​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ជា​បណ្ណាសក ហើយ​ក្នុង​បណ្ណាសក​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ជា​វគ្គ និង​ក្នុង​វគ្គ​នីមួយៗ ត្រូវ​បាន​ចែក​ជា​សូត្រ​ច្រើន​បន្ត​ទៀត ។ នៅ​ក្នុង​អង្គុត្តរនិកាយ​មាន​សូត្រ​សរុប​​ចំនួន ៩៥៥៧ សូត្រ ។ អ្នក​រៀបរៀង​ព្រះត្រៃបិដក​ខ្មែរ​បាន​តម្រៀប​សៀវភៅ​ក្នុង​និកាយ​នេះ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​ភាគ ៤០ ដល់ ភាគ៥១ ។

ឯកនិបាត កែប្រែ

ទុកនិបាត កែប្រែ

តិកនិបាត កែប្រែ

ចតុក្កនិបាត កែប្រែ

បឋមបណ្ណាសក កែប្រែ

ភណ្ឌគាមវគ្គ កែប្រែ

អនុពុទ្ធសូត្រ កែប្រែ
បបតិតសូត្រ កែប្រែ
ខតសូត្រ ទី​១ កែប្រែ
ខតសូត្រ ទី២ កែប្រែ
អនុសោតសូត្រ កែប្រែ
អប្បសុតសូត្រ កែប្រែ
សង្ឃសោភណសូត្រ កែប្រែ
វេសារជ្ជសូត្រ កែប្រែ
តណ្ហាសូត្រ កែប្រែ
យោគសូត្រ កែប្រែ

ចរវគ្គ កែប្រែ

ឧរុវេលវគ្គ កែប្រែ

ចក្កវគ្គ កែប្រែ

ចក្កសូត្រ​ ទី​១

សង្គហសូត្រ ទី​២

សីហសូត្រ ទី​៣

អគ្គប្បសាទសូត្រ ទី៤

វស្សការសូត្រ ទី៥

ទោណសូត្រ ទី៦

អបរិហានិយសូត្រ ទី៧

បតិលីនសូត្រ ទី៨

ខជ្ជយសូត្រ ទី៩

ឧទាយីសូត្រ ទី១០

រោហិតស្សវគ្គ កែប្រែ

ទុតិយបណ្ណាសក កែប្រែ

បុញ្ញាភិសន្ទវគ្គ កែប្រែ

បត្តកម្មវគ្គ កែប្រែ

អបណ្ណកវគ្គ កែប្រែ

មចលវគ្គ កែប្រែ

អសុរវគ្គ កែប្រែ

តតិយបណ្ណាសក កែប្រែ

វលាហកវគ្គ កែប្រែ

កេសីវគ្គ កែប្រែ

ភយវគ្គ កែប្រែ

ចតុត្ថបណ្ណាសក កែប្រែ

ឥន្ទ្រីយវគ្គ កែប្រែ

វគ្គដែលមិនសង្គ្រោះចូលបណ្ណាសក កែប្រែ

សប្បុរិសវគ្គ កែប្រែ
សោភនវគ្គ កែប្រែ
ទុចរិតវគ្គ កែប្រែ
កម្មវគ្គ កែប្រែ
អាបត្តិភយវគ្គ កែប្រែ
អភិញ្ញាវគ្គ កែប្រែ
កម្មបថវគ្គ កែប្រែ
ព្រះសូត្រដែលមិនត្រូវបានរាប់ចូលបណ្ណាសក កែប្រែ

បញ្ចកនិបាត កែប្រែ

ឆក្កនិបាត កែប្រែ

សត្តកនិបាត កែប្រែ

អដ្ឋកនិបាត កែប្រែ

បឋមបណ្ណាសក កែប្រែ

(សៀវភៅ​ភាគ ៤៨)

មេត្តាវគ្គ​ ទី ១ កែប្រែ

មហាវគ្គ ទី​ ២ កែប្រែ

វេរញ្ជសូត្រ​ទី ១ កែប្រែ

គហបតិវគ្គ កែប្រែ

ទានវគ្គ កែប្រែ

ឧបោសថវគ្គ កែប្រែ

សន្ធានវគ្គ កែប្រែ

គោតមីសូត្រ កែប្រែ
ឱវាទសូត្រ កែប្រែ
សង្ខិត្តសូត្រ កែប្រែ
ទីឃជាណុសូត្រ កែប្រែ
ឧជ្ជយសូត្រ កែប្រែ
ភយសូត្រ កែប្រែ
អាហុនេយ្យសូត្រ​ទី១ កែប្រែ
អាហុនេយ្យសូត្រ​ទី​២ កែប្រែ
អដ្ឋបុគ្គលសូត្រ​ទី១ កែប្រែ
អដ្ឋបុគ្គលសូត្រ​ទី​២ កែប្រែ

ចាលវគ្គ កែប្រែ

យមកវគ្គ កែប្រែ

សតិវគ្គ កែប្រែ

នវកនិបាត កែប្រែ

ទសកនិបាត កែប្រែ

ឯកាទសកនិបាត កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ