អង្គុត្តរនិកាយ

ជា​ធម៌​ដែល​គេ​ចាត់​ជា​ខ ជា​ពួក ឬ​ហៅ​ថា​និបាត ដែល​មាន​តាំង​ពី​ឯកនិបាតធម៌​ដែល​មាន​ ១ខ ទុកនិបាត​មាន​២ខ រៀង​រហូត​ដល់ ឯកាទសកនិបាត​គឺ​មាន​១១​ខ ។ ក្នុង​និបាត​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ជា​បណ្ណាសក ហើយ​ក្នុង​បណ្ណាសក​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ជា​វគ្គ និង​ក្នុង​វគ្គ​នីមួយៗ ត្រូវ​បាន​ចែក​ជា​សូត្រ​ច្រើន​បន្ត​ទៀត ។ នៅ​ក្នុង​អង្គុត្តរនិកាយ​មាន​សូត្រ​សរុប​​ចំនួន ៩៥៥៧ សូត្រ ។ អ្នក​រៀបរៀង​ព្រះត្រៃបិដក​ខ្មែរ​បាន​តម្រៀប​សៀវភៅ​ក្នុង​និកាយ​នេះ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​ភាគ ៤០ ដល់ ភាគ៥១ ។

ឯកនិបាតកែប្រែ

ទុកនិបាតកែប្រែ

តិកនិបាតកែប្រែ

ចតុក្កនិបាតកែប្រែ

បឋមបណ្ណាសកកែប្រែ

ភណ្ឌគាមវគ្គកែប្រែ

អនុពុទ្ធសូត្រកែប្រែ
បបតិតសូត្រកែប្រែ
ខតសូត្រ ទី​១កែប្រែ
ខតសូត្រ ទី២កែប្រែ
អនុសោតសូត្រកែប្រែ
អប្បសុតសូត្រកែប្រែ
សង្ឃសោភណសូត្រកែប្រែ
វេសារជ្ជសូត្រកែប្រែ
តណ្ហាសូត្រកែប្រែ
យោគសូត្រកែប្រែ

ចរវគ្គកែប្រែ

ឧរុវេលវគ្គកែប្រែ

ចក្កវគ្គកែប្រែ

រោហិតស្សវគ្គកែប្រែ

ទុតិយបណ្ណាសកកែប្រែ

បុញ្ញាភិសន្ទវគ្គកែប្រែ

បត្តកម្មវគ្គកែប្រែ

អបណ្ណកវគ្គកែប្រែ

មចលវគ្គកែប្រែ

អសុរវគ្គកែប្រែ

តតិយបណ្ណាសកកែប្រែ

វលាហកវគ្គកែប្រែ

កេសីវគ្គកែប្រែ

ភយវគ្គកែប្រែ

ចតុត្ថបណ្ណាសកកែប្រែ

ឥន្ទ្រីយវគ្គកែប្រែ

វគ្គដែលមិនសង្គ្រោះចូលបណ្ណាសកកែប្រែ

សប្បុរិសវគ្គកែប្រែ
សោភនវគ្គកែប្រែ
ទុចរិតវគ្គកែប្រែ
កម្មវគ្គកែប្រែ
អាបត្តិភយវគ្គកែប្រែ
អភិញ្ញាវគ្គកែប្រែ
កម្មបថវគ្គកែប្រែ
ព្រះសូត្រដែលមិនត្រូវបានរាប់ចូលបណ្ណាសកកែប្រែ

បញ្ចកនិបាតកែប្រែ

ឆក្កនិបាតកែប្រែ

សត្តកនិបាតកែប្រែ

អដ្ឋកនិបាតកែប្រែ

មេត្តាវគ្គកែប្រែ

មហាវគ្គកែប្រែ

គហបតិវគ្គកែប្រែ

ទានវគ្គកែប្រែ

ឧបោសថវគ្គកែប្រែ

សន្ធានវគ្គកែប្រែ

គោតមីសូត្រកែប្រែ
ឱវាទសូត្រកែប្រែ
សង្ខិត្តសូត្រកែប្រែ
ទីឃជាណុសូត្រកែប្រែ
ឧជ្ជយសូត្រកែប្រែ
ភយសូត្រកែប្រែ
អាហុនេយ្យសូត្រ​ទី១កែប្រែ
អាហុនេយ្យសូត្រ​ទី​២កែប្រែ
អដ្ឋបុគ្គលសូត្រ​ទី១កែប្រែ
អដ្ឋបុគ្គលសូត្រ​ទី​២កែប្រែ

ចាលវគ្គកែប្រែ

យមកវគ្គកែប្រែ

សតិវគ្គកែប្រែ

នវកនិបាតកែប្រែ

ទសកនិបាតកែប្រែ

ឯកាទសកនិបាតកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ