អង្គុត្តរនិកាយ

អង្គុត្តរនិកាយ ជាសៀវភៅទី ៤ ក្នុងចំណោមសៀវភៅទាំង ៥ នៃសុត្តន្តបិដក ពោលគឺ​ ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ និង ខុទ្ទកនិកាយ ។ អង្គុត្តរនិកាយ ត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរចាប់ពីភាគ ៤០ ដល់ ភាគ ៥១ ។

ឯក-ទុកនិបាតកែប្រែ

ភាគ៤០កែប្រែ

តិកនិបាតកែប្រែ

ភាគ៤១កែប្រែ

ចតុក្កនិបាតកែប្រែ

ភាគ៤២កែប្រែ

ភាគ៤៣កែប្រែ

បញ្ចកនិបាតកែប្រែ

ភាគ៤៤កែប្រែ

ភាគ៤៥កែប្រែ

ឆក្កនិបាតកែប្រែ

ភាគ៤៦កែប្រែ

សត្តកនិបាតកែប្រែ

ភាគ៤៧កែប្រែ

អដ្ឋកនិបាតកែប្រែ

ភាគ៤៨កែប្រែ

នវកនិបាតកែប្រែ

ភាគ៤៩កែប្រែ

ទសកនិបាតកែប្រែ

ភាគ៥០កែប្រែ

ភាគ៥១កែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

ព្រះត្រៃបិដក​ > សុត្តន្តបិដក​​ > អង្គុត្តរនិកាយ