អនុគមន៍ដឺក្រេទី២

ក្នុងគណិតវិទ្យា អនុគមន៍ដឺក្រេទី២Quadratic function)ជាអនុគមន៍ពហុធាទំរង់ ដែល ។ ក្រាបនៃអនុគមន៍ដឺក្រេទី២ជាប៉ារ៉ាបូល ដែលអ័ក្សឆ្លុះរបស់វាស្របនឹងអ័ក្សអរដោនេ

ក្រាបនៃអនុគមន៍


ឫសកែប្រែ

ចំពោះភាពលំអិត សូមមើល សមីការដឺក្រេទី២

ឫស២នៃសមីការដឺក្រេទី២   ដែល  សំដែងដោយ

 

រូបមន្តនេះហៅថារូបមន្តសមីការដឺក្រេទី២។

  • តាង  
  • បើ   នោះគេបានឫស២ផ្សេងគ្នា ដែល   ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន។
  • បើ   នោះគេបានឫសទាំង២ដូចគ្នា ដែល   ស្មើសូន្យ។
  • បើ   នោះគេបានឫសទាំង២ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ ដែល  ចំនួននិម្មិត។

ដោយតាង   និង  សមីការ  អាចសំដែងជាផលគុណកត្តា