អាស៊ីតអាមីនេ

អាស៊ីតអាមីនេ (បារាំងLua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found., អង់គ្លេសamino acid) គឺជាម៉ូលេគុលជីវភាពដែលមានទាំងក្រុមមុខងារអាមីនេនិងកាបុកស៊ីលជាសមាសភាគ។ អាស៊ីតអាមីនេជាសមាសភាគដ៏សំខាន់របស់ប្រូតេអ៊ីនដែលជាសមាសភាគដ៏សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងសារពាង្គកាយទាំងអស់។

មើលផងដែរកែប្រែ