អាស៊ីតអាមីនេ

អាស៊ីតអាមីនេ (បារាំងacide aminé, អង់គ្លេសamino acid) គឺជាម៉ូលេគុលជីវភាពដែលមានទាំងក្រុមមុខងារអាមីនេនិងកាបុកស៊ីលជាសមាសភាគ។ អាស៊ីតអាមីនេជាសមាសភាគដ៏សំខាន់របស់ប្រូតេអ៊ីនដែលជាសមាសភាគដ៏សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងសារពាង្គកាយទាំងអស់។

មើលផងដែរកែប្រែ