អាំងតេក្រាលមិនកំនត់

អាំងតេក្រាល (​បារាំង: Intégral; អង់គ្លេស: Integral) ហៅ​ជា អនុកល [១] ក៏​បាន គឺ​ជាគន្លឹះ​ដ៏​សំខាន់​នៅ​ក្នុង​គណិត​វិទ្យា ។ បើ​និយាយ​ឱ្យ​ស្រួល​ស្តាប់​ទៅ អាំងតេក្រាល គឺ​ជាអនុគមន៍​មុន​ពេល​ធ្វើ​ដេរីវេ

រូបមន្តអាំងតេក្រាលមិនកំណត់មួយចំនួន កែប្រែ

C​ ជាចំនួនពិត

រូបមន្តអាំងតេក្រាលមិនកំនត់សំខាន់ៗ

         
         
         
         ដែល​ p​ ជាចំនួនពិត)
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         


អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក កែប្រែ

 
 
 


ឧទាហរណ៏ៈគណនាអាំងតេក្រាល
 

 • របៀបគិត: តាង   រួចប្រើរូបមន្តអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក គេបាន

 
                 

 
តាង​   គេបាន
 
                 

អាំងតេក្រាលប្តូរអថេរ កែប្រែ

គេមានអនុគមន៏   គេបាន
 


ឧទាហរណ៏ៈគណនាអាំងតេក្រាល
 


វិធីសាស្រ្តកំណត់មេគុណ កែប្រែ

 • ក/ ករណីធម្មតា
 • របៀបទី១

ឧទាហរណ៍  

តម្រូវភាគបែង រួចប្រៀបធៀបមេគុណរួមដឺក្រេនៃ  

 • ​​ របៀបទី២

គុណអង្គទាំងពីរនឹង   រួចយក   គេបាន  
គុណអង្គទាំងពីរនឹង   រួចយក   គេបាន  
គុណអង្គទាំងពីរនឹង   រួចយក   គេបាន  

 • ខ/ ករណីភាគបែងមានឫសពិត

ឧទាហរណ៍  

គុណអង្គទាំងពីរនឹង   រួចយក   គេបាន  
គុណអង្គទាំងពីរនឹង   រួចយក   គេបាន  
គុណអង្គទាំងពីរនឹង   រួចយក   គេបាន  

 • គ/ ករណីភាគបែងមានឫសលំដាប់ខ្ពស់

ឧទាហរណ៍  
យក  គេបាន​ 

គុណអង្គទាំងពីរនឹង   រួចយក   គេបាន  
គុណអង្គទាំងពីរនឹង   រួចយក   គេបាន  
គុណអង្គទាំងពីរនឹង   រួចយក  
គេបាន  

យក   គេបាន  

 • ឃ/​ ករណីភាគបែងមានឫសកុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍  

គុណអង្គទាំង២ នឹង   គេបាន  
គុណអង្គទាំង២​ នឹង   រួចយក​  

គេបាន  

 • ង/​ ករណីភាគបែងមានឫសកុំផ្លិចលំដាប់ខ្ពស់

ឧទាហរណ៍  
ដោយ   ជាអនុគមន៍គូ គេបាន

 

គេបាន​  
គុណអង្គទាំង២នឹង   រួចយក   គេបាន  

យក   គេបាន  

វិធីសាស្រ្ត OSTROGRADSKI កែប្រែ

ប្រើសម្រាប់​គណនាអាំងតេក្រាលអនុគមន៍ប្រភាគសនិទានដែលភាគបែងមានឫសលំដាប់ខ្ពស់ ។

 • បើ   មានឫសលំដាប់ខ្ពស់ច្រើន គេបាន៖

 
ដែល  
 
 ​ និង   ជាពហុធាមានមេគុណត្រូវកំណត់ហើយមានដឺក្រេរៀងគ្នា តូចជាង   និង   មួយឯកតា

ឧទាហរណ៍​ : គណនា  

 • ក/ តាមប្រភាគសនិទាន

 

 • ខ/​ តាម OSTROGRADSKI

គេបាន​  

 
ដេរីវេអង្គទាំង២ គេបាន  
តម្រូវភាគបែង រួចប្រៀបធៀបមេគុណរួមដឺក្រេនៃ  គេបាន​​  
 

អាំងតេក្រាលអនុគមន៍អសនិទាន កែប្រែ

 • ១/​ អាំងតេក្រាលរាង

 
គេត្រូវតាង   ដែល   ជាភាគបែងរួមនៃប្រភាគ  

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

 • ២/ អាំងតេក្រាលរាង

 
គេតាង   ដែល   ជាភាគបែងរួមនៃប្រភាគ  
ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

វិធីសាស្រ្តប្តូរអថេរEULER កែប្រែ

សម្រាប់​អាំងតេក្រាលមានរាង

 

 • ក/ បើ Δ<0 ; a>0 តាង  

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

 • ខ/ បើ Δ<0 ; c >0 តាង  

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

 • គ/ បើ Δ>0 គេបាន  

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

អាំងតេក្រាលរាង
កែប្រែ

គេបំលែង  
  ជាពហុធាដឺក្រេ   មានមេគុណត្រូវកំណត់ ហើយគេអាចគណនាមេគុណទាំងនោះ​ ដោយដេរីវេអង្គទាំងពីរ រួចប្រៀបធៀមេគុណរួមដឺក្ររេនៃះ 

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
គេបាន :  

អាំងតេក្រាលអនុគមន៍ទ្វេធាឌីផេរ៉ង់ស្យែល កែប្រែ

 
គេអាចគណនាតាមបីករណី៖

 • ករណីទី១​:

បើ  
តាង​   ដែល   ជាភាគបែងរួមនៃប្រភាគ  

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

 • ករណីទី២:

បើ  
តាង   ជាភាគបែងរួមនៃ 

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

 • ករណីទី៣:

បើ​  

តាង  ​​ ឬ   ដែល​   ជាភាគបែងរួមនៃ 
ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

អាំងតេក្រាលដោយផ្នែកដែលមាន៤រាង កែប្រែ

ប្រើរូបមន្តអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក  

 • ១/ រាង  

ដែល   ជាពហុធា​  ​ ជាចំនួនថេរ គេតាង  
ឧទាហរណ៍ : គណនា   តាង  

 • ២/ រាង   តាង  

ឧទាហរណ៍ : គណនា   តាង  

 • ៣/​ រាង  
  តាង  

ឧទាហរណ៍ : គណនា   តាង  

 • ៤/ រាង   តាង  

ឧទាហរណ៍ : គណនា   តាង  

 • ៥/ រាង  

ប្រើរូបមន្ត នូឌុប

 
 
 
ឧទាហរណ៍ : គណនា  

អាំងតេក្រាលរាង​
កែប្រែ

 • ១/​ បើ   សេស តាង  
 • ២/ បើ  ​ សេស តាង  
 • ៣/ បើ   គូ ប្រើវិធីបន្ថយដឺក្រេ  

ឧទាហរណ៍ : គណនា   តាង  

អាំងតេក្រាលរាង កែប្រែ

គេតាង​  
ឧទាហរណ៍ : គណនា  
បំលែង​  
តាង   គេបាន  
តាង  

អាំងតេក្រាលរាង កែប្រែ

 • បើ   សេស  រៀង ​សេស ​ ចូរប្រើរូបមន្ត  
 • បើ   គូ  រៀង គូ  ចូរប្រើរូបមន្ត  

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

អាំងតេក្រាលរាង កែប្រែ

គេប្រើវីធីបន្ថយដឺក្រេ ឧទាហរណ៍ : គណនា  

អាំងតេក្រាលអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ កែប្រែ

ជាទូទៅ គេតាង 
 
ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង​  

 • ករណីពិសេស
 • ក/​ បើ   តាង  

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
 

 • ខ/ បើ   តាង​  

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
 

 • គ/ បើ   តាង​  

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

វិធីប្តូរអថេរត្រីកោណមាត្រ កែប្រែ

 • ក/​ បើអនុគមន៍ក្រោមសញ្ញាអាំងតេក្រាលមានរ៉ាឌីកាល់  គេត្រូវ តាង  

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

 • ខ/ បើអនុគមន៍ក្រោមសញ្ញាអាំងតេក្រាលមានរ៉ាឌីកាល់​   គេត្រូវតាង​   

ឧទាហរណ៍ : គណនា  
តាង  

អាំងតេក្រាលរាង កែប្រែ

គេត្រូវបំលែង​ :  
ឧទាហរណ៍ : គណនា  
ដោយ  
 

អាំងតេក្រាលរាង​ កែប្រែ

គេត្រូវបំលែង  
ឧទាហរណ៍ : គណនា  
ដោយ  
គេបាន  

អាំងតេក្រាលរាង​ កែប្រែ

គេត្រូវបំលែង  
ឧទាហរណ៍ : គណនា  
ដោយ  
គេបាន  

អាំតេក្រាលរាង កែប្រែ

គេត្រូវបំលែង  
ឧទាហរណ៍ : គណនា  
ដោយ  
គេបាន  

មើលផងដែរ កែប្រែ

ឯកសារ​យោង កែប្រែ

 1. Viray An. (1998) The Orkida Dictionary Of English-Cambodia Language.