ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Babel
it-N Questo utente può contribuire con un livello madrelingua in italiano.
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនចេះ (ឬយល់បានខ្លះៗទាំងលំបាក) ភាសាខ្មែរទេ។
អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា