ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:User km

ក្រុមនេះគឺបានប្រមូលអ្នកប្រើទាំងអស់ដែលអាចមកជួយរៀបចំជាភាសាខ្មែរ។
This Category gathers the users who can manage Khmer language.

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៦ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៦។

U

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "User km"

ទំព័រចំនួន១០០ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ១០០ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។