១៤៩ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ១៤៨ និងពីក្រោយលេខ១៥០

លក្ខណៈគណិតវិទ្យាកែប្រែ

  • ១៤៩ ជាចំនួនបឋមទី៣៥ បន្ទាប់ចំនួនបឋម១៣៩ និង ១៥១
  • ១៤៩= ៦ + ៧ +៨