​ខាឌីចា ប៊ីន ឃូវេលីដ

នាងខាឌីចា ប៊ីន ឃូវេលីដ (អង់គ្លេស: Khadija bint Khuwaylidអារ៉ាប់خديجة بنت خويلد‎‎) គឺ ប្រពន្ធឯករបស់​ មហាម៉េដ ជា​ព្យាការីរបស់ឥស្លាមសាសនា.។ [២]

​ខាឌីចា ប៊ីន ឃូវេលីដ​
(ប្រពន្ធឯករបស់មហាម៉េដព្យាការីរបស់ឥស្លាមសាសនា)
នាម​របស់នាងក្នុងឥស្លាមសាសនា(ភាសាអារ៉ាប់)
សាសនា ឥស្លាមសាសនា
​កើត ​អំឡុង​ឆ្នាំ​៥​៥​​៥គ.ស
​ទីក្រុង​ម៉ិកកា (Mecca) ក្នុង​ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ (ប្រទេស​អារ៉ាប៊ី​សាអ៊ូឌីត​​បច្ចុប្បន្ន)
មរណភាព អំឡុង​ឆ្នាំ​៦១៩​គ.ស
​ទីក្រុង​ម៉ិកកា (Mecca) ក្នុង​ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ (ប្រទេស​អារ៉ាប៊ី​សាអ៊ូឌីត​​បច្ចុប្បន្ន)[១]
ប្តី មហាម៉េដ


បច្ឆាញាតិ ហ្វាទីម៉ា


ឯកសារយោង កែប្រែ

  1. Sayyid Ali Ashgar Razwy. "The Birth of Muhammad and the Early Years of his Life". Archived from the original on 10 October 2017. Retrieved 7 November 2017.
  2. Cheema, Waqar Akbar (4 December 2017). "The Age of Khadija at the Time of her Marriage with the Prophet: Abstract". Archived from the original on 15 April 2019. Retrieved 15 April 2019.