ភាសាអារ៉ាប់ ជាភាសានៅអំបូរភាសាសេមីតកណ្ដាលដែលមានអ្នកនិយាយច្រើនបំផុត ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និតទៅនឹងភាសាហេប្រ៊ូនិងភាសាអារ៉ាម។ ភាសានេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ភាសាដូចគ្នា គឺជាភាសាសេមីតបុរាណ។ ភាសាអារ៉ាប់សម័យទំនើបត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាភាសាធំ អាចបែងចែកទៅជាគ្រាមភាសា ២៧ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ISO 639-3។ ភាពខុសគ្នានៅក្នុងការប្រើភាសាអាចរកបាននៅទួទាំងពីភពអារ៉ាប់ ដោយមានភាសាអារ៉ាប់ស្តង់ដារដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងក្រុមមនុស្សកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម។

Arabic
العَرَبِيَّة
al-ʻarabiyyah
al-ʿArabiyyah in written Arabic (Naskh script)
ការបញ្ចេញសំឡេង/ˈʕarabiː/, /ʔalʕaraˈbijja/
ដើមកំណើតនៅCountries of the Arab League, minorities in neighboring countries and some parts of Asia, Africa, Europe
អ្នកនិយាយដើមកំណើត
[១][២]
ទម្រង់ដើម
ទម្រង់ស្តង់ដារ
គ្រាមភាសា
អក្សរអារ៉ាប់
Arabic Braille
អក្សរស៊ីរី (Garshuni)
អក្សរជ្វីស (ភាសាអារ៉ាប់-ជ្វីស)
អក្សរក្រិក (Cypriot Maronite Arabic)
អក្សរឡាតាំង (Romanized Arabic alphabet, Maltese alphabet) (Maltese, Lebanese Arabic, Hassaniya Arabic, Moroccan Arabic, Libyan Arabic, Tunisian Arabic)
Signed Arabic (national forms)
ស្ថានភាពផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង
Modern Standard Arabic is an official language of 28 states, the third most after English and French[៣]
ភាសាជនជាតិភាគតិច
ត្រូវបានទទួលស្គាល់
គ្រប់គ្រងដោយ
កូដភាសា
ISO 639-1ar
ISO 639-2ara
ISO 639-3ara – លេខកូដរួមបញ្ចូល
លេខកូដបុគ្គល:
arq – Algerian Arabic
aao – Algerian Saharan Arabic
bbz – Babalia Creole Arabic
abv – Baharna Arabic
shu – Chadian Arabic
acy – Cypriot Arabic
adf – Dhofari Arabic
avl – Eastern Egyptian Bedawi Arabic
arz – Egyptian Arabic
afb – Gulf Arabic
ayh – Hadrami Arabic
acw – Hijazi Arabic
ayl – Libyan Arabic
acm – Mesopotamian Arabic
ary – Moroccan Arabic
ars – Najdi Arabic
apc – North Levantine Arabic
ayp – North Mesopotamian Arabic
acx – Omani Arabic
aec – Saidi Arabic
ayn – Sanaani Arabic
ssh – Shihhi Arabic
ajp – South Levantine Arabic
arb – Standard Arabic
apd – Sudanese Arabic
pga – Sudanese Creole Arabic
acq – Taizzi-Adeni Arabic
abh – Tajiki Arabic
aeb – Tunisian Arabic
auz – Uzbeki Arabic
ហ្គ្រតតូឡកarab1395
Linguasphere12-AAC
Dispersion of native Arabic speakers
Use of Arabic as the national language (green), as an official language (dark blue), and as a regional/minority language (light blue)
អត្ថបទនេះមាននិមិត្តសញ្ញាសូរសព្ទ IPA ដោយគ្មានការគាំទ្រការបកប្រែត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចឃើញសញ្ញាសួរ ប្រអប់ ឬនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀតជំនួសឱ្យតួអក្សរយូនីកូដ សម្រាប់ការណែនាំណែនាំអំពីនិមិត្តសញ្ញា IPA សូមមើល ជំនួយ:IPA

ប្រវត្តិ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. "Arabic - Ethnologue". Ethnologue. Simons, Gary F. and Charles D. Fennig (eds.). 2017. Ethnologue: Languages of the World, Twentieth edition. Retrieved 21 March 2017.
  2. "World Arabic Language Day". UNESCO. 18 December 2014. Retrieved 12 February 2014.
  3. Wright (2001:492)

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ