​ស្រុកឃ្លាំងមឿង(ខេត្តក្រមួនស)

រដ្ឋបាល កែប្រែ

ស្រុកឃ្លាំងមឿង ត្រូវបានបែងចែកជា ឃុំ គឺ÷

អប់រំ កែប្រែ

វត្តអាម កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ