​ស្រុកភ្នំ​ម្លូ(ខេត្តក្រមួនស)

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ស្រុកភ្នំម្លូ ត្រូវបានបែងចែកជា ឃុំ គឺ÷

អប់រំកែប្រែ

វត្តអាមកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ