ភាសាជប៉ុន

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Japanese language)

ភាសាជប៉ុន (日本語 / にほんご, នីហុងហ្គុ ) គឺជាភាសាមួយដែល មានមនុស្សប្រហែល ១៣០ លាននាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ ភាសាជប៉ុន ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយ ការរួមផ្សំ អក្សរបីប្រភេទផ្សេងៗគ្នា គឺ អក្សរចិន (ហៅថា ខាន់ជិ; ជប៉ុន漢字) និងពីរប្រភេទទៀតកើតឡើងដោយការ កែសំរួលពីអក្សរចិនគឺ ហ៊ីរ៉ាហ្កាណា និង កាតាកាណា ។

តួអក្សរកែប្រែ

អា កា សា តា ណា ហា ម៉ា យ៉ា រ៉ា/លិ វ៉ា ន/ង/ម/ំ
អ៊ិ គិ ស្ស៊ិ ជិ និ ហ៊ិ មិ រិ/លិ (អ៊ិ)
អ៊ុ គុ ស៊ុ ត្សឹ នុ ហ្វុ មុ យុ រុ/លុ
អិ កិ សិ តិ ណិ ហិ ម៉ិ រិ/ឡិ (អិ)
អុ កុ សុ តុ ណុ ហុ ម៉ុ យ៉ុ រ៉ុ/ឡុ}} (អុ)