ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម គឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ឋផ្សព្វផ្សាយ នៅក្នុងបណ្តាញ ឬក៏ ក្រៅបណ្តាញ ដើម្បី ធ្វើការ ទំនាក់ទំនង អតិថិជន ហើយនិង ដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយ​ នូវផលិតផល ម៉ាក សេវ៉ាកម្ម និង ការប្រកាស សេវ៉ាកម្ម ជាសាធារណះ ដែលបានចូលរួម ឬក៏ ការគ្រប់គ្រង ជាក្រុម​លក្ខណះ ជានយោបាយ។

ទីផ្សារអ៊ីធើណែត
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
កម្មវិធីទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសុក្រិត្យ
ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត
តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍
ទីផ្សារពាក់ព័ន្ធ
តំលៃលើការប្រើប្រាស់
បរិបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកចំណូល
ស្វែងរកទីផ្សារ
ស្វែងរកដោយសុក្រឹត្យ
ចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
បញ្ចូលការចំណាយ
វិភាគការស្វែងរក
ពាណិជ្ជកម្មចល័ត

នៅក្នុងការសម្ពោធគឺផ្តល់ អោយមានបញ្ហាចំពោះ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម សារពត៌មាន[១], លោក លី​ និង​ លោក ឡេកកេនប៊ី (២០០០) បានអោយ អត្ថន័យ នៃ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម​ ថាជា ការបង់ថ្លៃ និង មិនទាន់បង់ថ្លៃ ចំពោះការបង្ហាញ និង ការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល សេវ៉ាកម្ម ។ នេះគឺជាការ បង្ហាញដ៏សាមញ្ញបំផុត តាមរយះ ប្រព័ន្ឋអ៊ីនធើណែត ដែលជានិច្ចជាកាល គឺកំពុងតែ ប្រើបា្រស់មាតិការ ដោយ វេដីអូ ។

សេចក្តីបញ្ជាក់កែប្រែ

  • Li, Hairong; Leckenby, John D. 2004. Internet Advertising Formats and Effectiveness. Center for Interactive Advertising. [២] (accessed 02/25/2010)
  • Flew, T. 3rd edition. 2008. New Media: an introduction Melbourne: Oxford.
  • Thorson (Eds.), Advertising and the World Wide Web (pp. 99-117). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
  • Roehm, H. A., & Haugtvedt, C. P. (1999). Understanding interactivity of cyberspace advertising. In D. W. Schumann & E. Thorson (Eds.), Advertising and the World Wide Web (pp. 27-39). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
  • Cross, R., & Smith, J. (1997). Customer-focused strategies and tactics. In R. Brady, E. Forrest, & R. Mizerski (Eds.), Cybermarketing: Your Interactive Marketing Consultant (pp. 55-78). Lincolnwood, IL: NTC Business Books.
  • Rodgers, S. 2001. The Interactive Advertising Model: How Users Perceive and Process Online Ads. JIAD. http://jiad.org/article5 (accessed 03/09/2008)