អាថ៌កំបាំងបណ្តាំមាតាមហានគរក្មែរ ភាគ២កែប្រែ

Sen Rornជង់ធ្វើអ្វីជាមួយ អាថ៌កំបាំងបណ្តាំមាតាមហានគរក្មែរ ភាគ២?​--Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង១៣:១៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)

ហើយនិង អាថ៌កំបាំងបណ្តាំមាតាមហានគរក្មែរ ភាគ២? --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង១៣:១៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)

ខ្ញុំ​គិត​ថា​ បើ Sen Rorn មាន​អត្ថបទ​វែង​បែប​នេះ គួរ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ទៅ WikiBook ប្រហែល​ជា​ល្អ​ជាង --វីរៈ ម៉ោង១៣:៥៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)

ផ្ទុកឡើងឯកសារ, Upload Wizard?កែប្រែ

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo ម៉ោង១៩:២២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC)

Your administrator status on the Khmer Wikipediaកែប្រែ

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing activity on wikis with no inactivity policy.   You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on the wiki listed above. Since that wiki does not have its own rights review process, the global one applies.   If you want to keep your rights, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights.   If you wish to resign your rights, you can reply here or request removal of your rights on Meta.   If there is no response at all after approximately one month, stewards will proceed to remove your administrator and/or bureaucrat rights. In ambiguous cases, stewards will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact the stewards. Rschen7754 ម៉ោង១៨:២០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)

Please add a licenseកែប្រែ

You have added one or more file(s) with no license. All files need a license. Please check your uploads and make sure they all have a good source, author and license. If they do not have a license the files have to be deleted. You can see all files with no license in Category:Files with no license. Click the link in the top of the category and find your own name to see the files you uploaded. For questions please contact User:MGA73. -- MGA73bot (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:០៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)