ក្រលាផ្ទៃរង្វង់

ក្រលាផ្ទៃ​រង្វង់​ដែលមានកាំ r កំនត់ដោយរូបមន្ត

សំរាយបញ្ជាក់ កែប្រែ

សមីការរង្វង់ដែលមានផ្ចិតស្ថិតនៅត្រង់គល់ O កំនត់ដោយ

 

ដែល r ជាកាំ ។ យើងសរសេរ y ជាអនុគមន៍នៃអថេរ x និង ចំនួនថេរ r ។

 

ដោយស៊ីមេទ្រី ក្រលាផ្ទៃនៃរង្វង់ផ្ចិត O ស្មើនឹងបួនដងនៃក្រលាផ្ទៃរវាង (0, 0) និង (r, 0) ផ្នែកខាងលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស​។ យើងអាចធ្វើអាំងតេក្រាល​ដើម្បីគណនាក្រលាផ្ទៃរង្វង់

 

ដើម្បីរកព្រីមីទីវនៃ   យើងតាង

 
 
 

ហេតុនេះ

 

ដោយ​   យើងបាន

 

ដោយ   យើងបាន

 

ដូចនេះក្រលាផ្ទៃរង្វង់ដែលមានកាំ r ស្មើនឹង