ខេត្តកំពង់ឫស្សី

ខេត្តកំពង់ឫស្សី ភាសាខ្មែរ ៖ (យួនៈ​ Bến Tre) ជាខេត្តរបស់ដែនដី  កម្ពុជាក្រោម

ខេត្តកំពង់ឫស្សី

ប្រវត្តិខេត្តកែប្រែ

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ខេត្ត ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រកែប្រែ

អប់រំកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ