ខេត្តចង្វា​ត្រពាំង

ខេត្តចង្វាត្រពាំង (Changva Trapeng) រឺ ខេត្តស្រកីត្រី (Sraka Trey) ជាខេត្តខ្មែរនៅ កម្ពុជាក្រោម ដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាម នៅឆ្នាំ១៦៥១ ដែលយួនប្ដូរឈ្មោះទៅជា បៀង ហ្វាង (Bien Hoa)។

ប្រវត្តិខេត្ត

កែប្រែ

ការបាត់បង់ខេត្តត្រពាំងចង្វា(Bien hoa)

រដ្ឋបាល

កែប្រែ

ខេត្តចង្វាត្រពាំង ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជារាស្រ្ត

កែប្រែ

អប់រំ

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ