ខេត្តទឹកខ្មៅ (Toek Khmau) បាត់បង់ទៅយួននៅឆ្នាំ១៨៤០ យួនប្ដូរឈ្មោះទៅជា កាម៉ៅ(Ca Mau)។

ប្រវត្តិខេត្ត

កែប្រែ

ខេត្តទឹកខ្មៅ នៅសម័យអាណានិគមននិយមបារាំង ខេត្តនេះជាខេត្តចំណុះអោយខេត្តព្រែកឬស្សី

រដ្ឋបាល

កែប្រែ

ខេត្តទឹកខ្មៅ ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រ

កែប្រែ

អប់រំ

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ