ខេត្តព្រែកឬស្សី

ខេត្តព្រែកឬស្សី(Prek Russey) ជាខេត្តរបស់ដែនដី  កម្ពុជាក្រោម កូសាំងស៊ីន។ ដែលបាត់បង់ទៅយួននៅឆ្នាំ១៧៥៨ ដល់ ១៨៤០ ត្រូវយួនប្ដូរឈ្មោះទៅជា កាន់ធឺ(Cantho)។

ខេត្តព្រែកឬស្សី

ប្រវត្តិខេត្ត

កែប្រែ

រដ្ឋបាល

កែប្រែ

ខេត្តព្រែកឬស្សី ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រ

កែប្រែ

អប់រំ

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ