ខេត្តព្រែកឬស្សី

ខេត្តព្រែកឬស្សី(Prek Russey) ជាខេត្តរបស់ដែនដី  កម្ពុជាក្រោម កូសាំងស៊ីន។ ដែលបាត់បង់ទៅយួននៅឆ្នាំ១៧៥៨ ដល់ ១៨៤០ ត្រូវយួនប្ដូរឈ្មោះទៅជា កាន់ធឺ(Cantho)។

ខេត្តព្រែកឬស្សី
Can Tho in Vietnam.svg

ប្រវត្តិខេត្តកែប្រែ

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ខេត្តព្រែកឬស្សី ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រកែប្រែ

អប់រំកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ