ខេត្ត​ស្រែគង្គ

Sekong Province-Laos.svg

ដំណៅរួម: 8°41′35″N 108°36′35″E / 8.69306°N 108.60972°E / 8.69306; 108.60972

ខេត្តអាចម៍ក្រពើ


ខេត្តស្រែគង្គ ពីអតីតកាលជាទឹកដីរបស់ខ្មែរ បច្ចុប្បន្នឡាវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា (Sekong Province)

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ខេត្តស្រែគង្គ មាន ស្រុក

ប្រជាជនកែប្រែ

អប់រំកែប្រែ

សាលារៀនកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ