ឃុំក្តឿងរាយ (អង់គ្លេស: Kdoeang Reay Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកញ្ជ្រៀច ខេត្តព្រៃវែង មាន ១៧ភូមិ÷

ឃុំក្តឿងរាយ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤០៣០៣០១ ភូមិដូនវាល Doun Veal Village
១៤០៣០៣០២ ភូមិក្ដឿងរាយ Kdoeang Reay Village
១៤០៣០៣០៣ ភូមិចារជ្រុំ Char Chrum Village
១៤០៣០៣០៤ ភូមិក្រូច Krouch Village
១៤០៣០៣០៥ ភូមិគ្រួស Kruos Village
១៤០៣០៣០៦ ភូមិពោធិ៍ធំ Pou Thum Village
១៤០៣០៣០៧ ភូមិពោធិ៍តូច Pou Touch Village
១៤០៣០៣០៨ ភូមិតាណាល Ta Nal Village
១៤០៣០៣០៩ ភូមិសំរោង Samraong Village
១៤០៣០៣១០ ភូមិល្ងើន Lngeun Village
១៤០៣០៣១១ ភូមិសាឡូង Saloung Village
១៤០៣០៣១២ ភូមិពានាផ្សារ Peanea Phsar Village
១៤០៣០៣១៣ ភូមិពានាកណ្ដាល Peanea Kandal Village
១៤០៣០៣១៤ ភូមិពានាជួរ Peanea Chuor Village
១៤០៣០៣១៥ ភូមិអំព្នាំង Ampeang Village
១៤០៣០៣១៦ ភូមិត្រោក Traok Village
១៤០៣០៣១៧ ភូមិបឹងអញ្ចាញ Boeng Anhchanh Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំក្តឿងរាយ

ឃុំក្តឿងរាយ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ភូមិគ្រួស​​ ភូមិពោធ៌ធំ​​​​ ភូមិបឹងចាញ់