ស្រុកកញ្ជ្រៀច

ស្រុកកញ្ជ្រៀច ខេត្តព្រៃវែង

ស្រុកកញ្ជ្រៀច (អង់គ្លេស: Kanhchriech District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រៃវែង ដែលមានរដ្ឋបាល ៨ឃុំ និង ៨ភូមិ÷

ស្រុកកញ្ជ្រៀច
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៤០៤០១ ឃុំចុងអំពិល Chong Ampil Commune
១៤០៤០២ ឃុំកញ្ជ្រៀច Kanhchriech Commune ១១
១៤០៤០៣ ឃុំក្ដឿងរាយ Kdoeang Reay Commune ១៧
១៤០៤០៤ ឃុំគោកគង់កើត Kouk Kong Kaeut Commune ១២
១៤០៤០៥ ឃុំគោកគង់លិច Kouk Kong Lech Commune ១៧
១៤០៤០៦ ឃុំព្រាល Preal Commune ១៦
១៤០៤០៧ ឃុំថ្មពូន Thma Pun Commune ១១
១៤០៤០៨ ឃុំត្នោត Tnaot Commune
ភូមិសរុប ៩៩

តំណភ្ជាប់ក្រៅ

កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ

កែប្រែ

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កែប្រែ