ឃុំពពឺស (អង់គ្លេស: $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង មាន ៤ភូមិ

ឃុំពពឺស
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស ផ្សេងៗ
១៤១៣០៧០១ ភូមិខ្សោកជើង Khyaok Cheung Village ខេត្តស្នើកែមកជាឈ្មោះ ខ្យោកជើ់ង វិញ
១៤១៣០៧០២ ភូមិខ្សោកកណ្ដាល Khyaok Kandal Village ខេត្តស្នើកែមកជាឈ្មោះ ខ្យោកណ្តាល វិញ
១៤១៣០៧០៣ ភូមិខ្សោកត្បូង Khyaok Tboung Village ខេត្តស្នើកែមកជាឈ្មោះ ខ្យោកត្បូង វិញ
១៤១៣០៧០៤ ភូមិថ្នល់ជ័យ Thnal Chey Village

យោងតាម អនុក្រឹត ០៩ អនក្រ.បក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំពពឺស

ឃុំពពឺស ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំព្រៃខ្លា ឃុំស្វាយអន្ទរ ឃុំមេបុណ្យ ស្រុកព្រៃវែង ឃុំព្រៃកន្លោង ស្រុកកំពង់លាវ ឃុំតាកោ ស្រុកកំពង់លាវ ឃុំព្រៃព្នៅ ស្រុកពារាំង