ឆកសមុទ្របូហៃ (ជាភាសាអង់គ្លេស៖ Bohai Bay , ជាភាសាចិន៖ 渤海湾) ជាឆកសមុទ្រមួយក្នុងចំនោមឆកសមុទ្រទាំង៣របសសមុទ្របូហៃ។ នៅក្រោមបាតសមុទ្រឆកសមុទ្របូហៃមានរ៉ែប្រេងកាតយ៉ាងច្រើន ដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានដល់ ១៤៦ពាន់លានបារ៉ែល។

ឆកសមុទ្របូហៃ
ផែនទីឆកសមុទ្របូហៃ
ប្រភេទ ឆកសមុទ្រ
ទីតាំង សមុទ្របូហៃ
ប្រទេសជាប់ជុំវិញ  ចិន

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ