ឆកសមុទ្រលាវតុង

ឆកសមុទ្រលាវតុង (ជាភាសាអង់គ្លេស៖ Liaodong Bay) ជាឆកសមុទ្រមួយក្នុងចំនោមឆកសមុទ្រទាំង៣របស់សមុទ្របូហៃ

ឆកសមុទ្រលាវតុង
ផែនទីឆកសមុទ្រលាវតុង
ប្រភេទ ឆកសមុទ្រ
ទីតាំង សមុទ្របូហៃ
ប្រទេសជាប់ជុំវិញ  ចិន


សូមមើលផងដែរ កែប្រែ