ឆកសមុទ្រឡៃចូ

ឆកសមុទ្រឡៃចូ (ជាភាសាអង់គ្លេស៖ Laizhou Bay , ជាភាសាចិន៖ 莱州湾) ជាឆកសមុទ្រមួយក្នុងចំនោមឆកសមុទ្រទាំង៣របស់សមុទ្របូហៃ

ឆកសមុទ្រឡៃចូ
ផែនទីឆកសមុទ្រឡៃចូ
ប្រភេទ ឆកសមុទ្រ
ទីតាំង សមុទ្របូហៃ
ប្រទេសជាប់ជុំវិញ  ចិន


សូមមើលផងដែរកែប្រែ