ជំរំជនភៀសខ្លួន

ជំរំជនភៀសខ្លួន (អង់គ្លេស: refugee camp) គឺជាការតាំងទីលំនៅបណ្តោះអាសន្នដែលបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់ទទួលជនភៀសខ្លួន។ ជាទូទៅ ជំរំជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនមានប្រជាជនស្នាក់នៅច្រើនជាងរាប់រយពាន់នាក់ ប៉ុន្តែគិតត្រឹមឆ្នាំ២០១២ ជាមធ្យម ជំរំជនជៀសខ្លួនមានប្រជាជនប្រហែលជាង ១១៤០០នាក់ ។[១] ជាធម្មតា ជំរំជនភៀសខ្លួន ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនិងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាល អង្គការសហប្រជាជាតិ ឬអង្គការអន្តរជាតិ (ដូចជា កាកបាទក្រហម) ឬ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

Refugee camp for Rwandans located in what is now eastern Democratic Republic of the Congo following the Rwandan Genocide.
A camp in Guinea for refugees from Sierra Leone.
Nahr el-Bared, Palestinian refugee camp in North Lebanon in 2005.


មើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ