​​ ដងធ្នូ (អង់គ្លេស: Bow and arrow ចិន: ) គឺ សាស្ត្រាវុធ.។ ៚

​​​ ​ ​ ដងធ្នូ
(ធ្នូ)
ភាសាអង់គ្លេស Bow and arrow
ភាសាចិន
ភាសាសំស្ក្រឹត धनुष
ដងធ្នូចិន.

កំណត់

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ