​​ នវទុរគា (អង់គ្លេស: Navadurga ភាសាសំស្ក្រឹត: नवदुर्गा ទមិឡ: நவ துர்கைகள்) គឺឈ្មោះ​អវតារព្រះម៉ែទុរគ្គា

​​​ ​ នវទុរគា
Navadurga.jpg
សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា
ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
ភាសាសំស្ក្រឹត: नवदुर्गा
ភាសាអង់គ្លេស: Navadurga
លេខរៀង រូបភាព ព្រះនាម យាន្ដជំនិះ (ពាហនៈ) Stage Mantra Depiction Ref
០១
Shailaputri Sanghasri 2010 Arnab Dutta.JPG
Shailaputri

"Mother of devotion and penance"

Nandi (bull) She represents Parvati in her stage of childhood with the divine and principal form being Durga ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः She is adorned with light ornamentation on her limbs and was clothed in red and pink robes. She has two hands both holding a trident and lotus. She is seated upon the behind of a white bull. [១]
០២
Brahmacharini.jpg
Brahmacharini

"Mother of devotion and penance"

She represents Durga in her phase of asceticism. ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नम: She is dressed as a female ascetic and is adorned by dried-up Rudraksha beads and flowers as her ornamentation. She has two hands, both of which carried a rosary and a water utensil. [២]
០៣
Chandraghanta Sanghasri 2010 Arnab Dutta.JPG
Chandraghanta

"Destroyer of demons"

Tiger She represents Durga in the form of Shakti. ॐ देवी चंद्रघण्टायै नम: She has ten hands, nine of them are armed by a trident, mace, bow, arrow, lotus, sword, bell and a waterpot, while one other hand blesses her devotees. She is seated upon a fierce tiger. [៣]
០៤
Kushmanda Sanghasri 2010 Arnab Dutta.JPG
Kushmanda

"Goddess of The Cosmic Egg"

Lion She represents Durga in the form of Mahashakti. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नम: She has eight hands, six of which held a discus, mace, lotus, bow, and arrow in one hand, sword and rosary and the two other hands carried a jar of honey and waterpot. She is mounted upon the back of a lion. [៤]
០៥
Skandamata Sanghasri 2010 Arnab Dutta.JPG
Skandamata

"Goddess of motherhood and children"

She represents Durga in her stage of motherhood. ॐ देवी स्कन्दमातायै नम: She has four hands, two of which held lotuses, the third holding her son, the six-headed infant Kartikeya seated on her lap, and the fourth saves her devotees. She is seated upon the back of a lion. [៥]
០៦
Katyayani Sanghasri 2010 Arnab Dutta.JPG
Katyayani

"Goddess of Power"

She represents Durga in the warrior stage. ॐ देवी कात्यायन्यै नम: She is adorned with heavy ornamentation on her limbs and is dressed in green and pink vestments. Her four hands each carried a sword, shield, lotus and trident. She's seen seated on a fearsome lion. [៦]
០៧
Kalratri Sanghasri 2010 Arnab Dutta.JPG
Kalaratri

"Goddess of Auspiciousness and Courage"

Donkey She represents Durga in her form of destruction. ॐ देवी कालरात्र्यै नम: She has three bloodshot eyes, unkempt hairs, and wears a garland of skulls around her neck, which shone like lightning. Her four hands all held a trident, scimitar, vajra, and a cup. She is seated upon the behind of a donkey as her vehicle. [៧]
០៨
Mahagauri Sanghasri 2010 Arnab Dutta.JPG
Mahagauri

"Goddess of Beauty and Women"

Ox She represents Durga in her form of recovery. ॐ देवी महागौर्यै नम: She has four hands, three of which carried a trident, mini-drum, and a pink lotus while her one hand promised her devotees protection. She is seated upon a white ox. [៨]
០៩
Siddhidatri Sanghasri 2010 Arnab Dutta.JPG
Siddhidhatri

"Goddess of Supernatural Powers or Siddhis"

Lotus She represents Durga in her stage of reaching her highest and supreme form as Mahashakti. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्यै नम: Each of her four hands carried a discus, conch shell, pink lotus and a mace. She is seated upon a fully bloomed lotus. [៩]

កំណត់កែប្រែ

  1. Sharma 2021, p. 73.
  2. Ramachandran 2020, p. 23.
  3. Ramachandran 2020, pp. 29-30.
  4. Mittal 2006, p. 63.
  5. Ostor 2004, p. 34.
  6. Ramachandran 2020, pp. 48-51.
  7. Mishra 1989, p. 36.
  8. Sivkishen 2016, p. 176.
  9. Ramachandran 2020, pp. 68, 70.

មើលផងដែរកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ