តង់សង់អ៊ីពែបូលីក

ក្នុង​គណិតវិទ្យា អនុគមន៍​តង់សង់អ៊ីពែបូលីក​​គឺ​​ជា​ប្រភេទ​មួយ​​នៃ​អនុគមន៍អ៊ីពែបូលីក​។

ក្រាបនៃអនុគមន៍​តង់សង់អ៊ីពែបូលីក​លើដែនកំនត់

និយមន័យកែប្រែ

អនុគមន៍តង់សង់អ៊ីពែបូលីក​ត្រូវបានគេកំនត់សរសេរដោយ tanh គឺជាអនុគមន៍ចំនួនកុំផ្លិចដូចខាងក្រោម៖

 

ដែល   គឺជា​អនុគមន៍ស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក​ និង   គឺជា​អនុគមន៍កូស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក​។ និយមន័យនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹង​អនុគមន៍តង់សង់​ដែរ ដែលតង់សង់គឺជាផលធៀបរវាងស៊ីនុស និង កូស៊ីនុស

អនុគមន៍តង់សង់អ៊ីពែបូលីក tanh អាចសរសេរដោយប្រើប្រាស់​​អនុគមន៍អិចស្បូណង់ស្យែល

 

លក្ខណៈទូទៅកែប្រែ

ស៊េរីតេល័រកែប្រែ

tanh ជាអនុគមន៍មានដេរីវេអនន្ត

 

ដែល   ជាចំលាស់នៃ  

tanh អាចពន្លាតជាស៊េរីតេល័រចំពោះគ្រប់ចំនុចដូចខាងក្រោម៖

 

ពន្លាតជាប្រភាគតៗគ្នាកែប្រែ

tanh ជាអនុគមន៍កំនត់លើ   និងអាចពន្លាតជាប្រភាគបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ៖

 

តំលៃកែប្រែ

តំលៃមួយចំនួននៃ tanh

  •  
  •  
  •  

អនុគមន៍ច្រាស់កែប្រែ

 
ក្រាប​នៃ​អនុគមន៍ artang (x)

អនុគមន៍ច្រាស់នៃអនុគមន៍តង់សង់អ៊ីពែបូលីក tanh តាងដោយ artanharctanh  (ហៅថា​អនុគមន៍តង់សង់អ៊ីពែបូលីកច្រាស់)។ វាជាអនុគមន៍ពហុតំលៃកុំផ្លិច។ សាខាគោលការណ៍ (Principal branch) គឺជាជំរើសទូទៅដោយការពុះចែកអង្កត់   និង  

 

ចំពោះ   អនុគមន៍តង់សង់អ៊ីពែបូលីក tanh មាន​ដែនកំនត់​លើ   ហើយ​អនុគមន៍ច្រាស់​របស់​វា​កំនត់ដោយ៖

 

សូមមើលផងដែរកែប្រែ