អនុគមន៍អ៊ីពែបូលីក

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា អនុគមន៍អ៊ីពែបូលីកមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹង​អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រធម្មតា។ អនុគមន៍អ៊ីពែបូលីកគ្រឹះសំខាន់ៗរួមមាន​ស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក (តាងដោយ sinh ) កូស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក (តាងដោយ cosh ) និង តង់សង់អ៊ីពែបូលីក (តាងដោយ tanh )។

និយមន័យកែប្រែ

 
sinh, cosh និង tanh
 
csch, sech និងcoth
 
 
 
 
 
 

ដែល   ជាឯកតានិមិត្មនៃចំនួនកុំផ្លិច (  ) ។ ទំរង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងលើទាញចេញពីរូបមន្តអឺលែរ

 • សំគាល់៖ ក្នុងការបំលែងនៅក្នុងកន្សោមផ្សេងៗ   សំដៅលើ   មិនមែន   ទេ។

អនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍អ៊ីពែបូលីកជាអនុគមន៍លោការីតកែប្រែ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗកែប្រែ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ដេរីវេនៃអនុគមន៍អ៊ីពែបូលីកកែប្រែ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាំងតេក្រាលស្តង់ដារនៃអនុគមន៍អ៊ីពែបូលីកកែប្រែ

សំរាប់តារាងពេញលេញនៃអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អ៊ីពែបូលីក សូមមើលតារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អ៊ីពែបូលីក

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្នុងកន្សោមខាងលើ C ត្រូវបានគេហៅថា ថេរអាំងតេក្រាល

កន្សោមស៊េរីតាយល័រកែប្រែ

អនុគមន៍ខាងលើគ៏អាចសំដែងជាសេរីតាយល័រផងដែរ។

 
 
 
  (សេរីឡូរង់)
 
  (សេរីឡូរង់ Laurent series)

ដែល

  គឺជាចំនួនប៊ែរនូយីទី  
  គឺជាចំនួនអឺលែរទី  

លក្ខណៈដូចគ្នានឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រកែប្រែ

 
 
 

រូបមន្តមុំឌុប

 
 

រូបមន្តកន្លះមុំ

 
 
 
 

ដេរីវេនៃ   គឺ   និង ដេរីវេនៃ   គឺ  

ទំនាក់ទំនងរវាងអនុគមន៍អ៊ីពែបូលីកនិងអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលកែប្រែ

ទាញចេញពីនិយមន័យនៃស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក និង កូស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក យើងបានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

 

និង

 


ដោយផ្អែកលើរូបមន្តអឺលែរ កន្សោមទាំងនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានិងកន្សោមស៊ីនុស និងកូស៊ីនុស ដែលវាជាផលបូកនៃអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលកុំផ្លិច។

អនុគមន៍អ៊ីពែបូលីកចំពោះចំនួនកុំផ្លិចកែប្រែ

ទំនាក់ទំនងចំពោះ​អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រធម្មតា​គឺត្រូវបានអោយដោយរូបមន្តអឺលែរចំពោះចំនួនកុំផ្លិច

 
 

ដូច្នេះ

 
 
 
 
 
 
អនុគមន៍អ៊ីពែលីកក្នុងប្លង់កុំផ្លិច
           

សូមមើលផងដែរកែប្រែ