តារាងខួបនៃធាតុគីមី

គីមីវិទ្យា

តា[១]រាងខួបធាតុគីមី (អង់គ្លេសPeriodic Table ឬ Table of Elements) គីជាតារាងមួយដែលបង្ហាញអំពីអាតូមនានា ដែលត្រូវគេរកឃើញនិងស្គាល់នៅក្នុងគីមីវិទ្យា ។ នៅក្នុងតារាងនេះ ធាតុគិមីត្រូវបានតម្រៀបតាមលំដាប់លំដោយ តាមលេខអាតូមរបស់ខ្លួនពីតូចទៅធំ។ លេខអាតូមរបស់ធាតុគីមីគឺមានចំនួនដូចគ្នានឹងចំនួននៃអេឡិចត្រុងប្រូតុងនៅក្នងអាតូម

តារាងខួបធាតុគីមី ត្រូវបានតម្រៀបឡើងជា២ផ្នែក៖ ខួប (periods) និងក្រុម (groups)

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ

  1. វ៉ាន ជី វ័ន្ត