រដ្ឋតេណេសស៊ី (អង់គ្លេស: State of Tennessee} ជារដ្ឋនៅភាគអាគ្នេយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក