តំបន់ខាន់តូ

តំបន់កាន់តូគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន