ទ្រឹស្តីបទវ្យែត

ទ្រឹស្តីបទវ្យែត (Viète's Theorem) ឬ រូបមន្តវ្យែត (Viète's formulas) ឬ ទំនាក់ទំនងវ្យែតទំនាក់ទំនងរវាងមេគុណនិងរឹសរូបមន្តវ្យែតសំរាប់រករឺស ត្រូវបាន​ដាក់​ឈ្មោះ​តាម​គណិតវិទូ​បារាំង លោក ហ្វ្រង់ស្វ័រ វ្យែត (François Viète) គឺជា​ទ្រឹស្តីបទ​ទំនាក់​ទំនង​រវាងមេគុណ​នៃ​ពហុធា​ទៅនឹង​ផលបូក និង ផលគុណ​នៃ​រឹស​របស់​ពហុធា​នោះ។

រូបមន្ត

កែប្រែ

ចំពោះពហុធាដែលមានដឺក្រេ  

 

(មេគុណអាចជាចំនួនពិតចំនួនកុំផ្លិច និង   )

គឺជាទ្រឹស្តីបទគ្រឹះនៃពិជគណិត ដែលមាន n រឹសជាចំនួនកុំផ្លិច  

ទ្រឹស្តីបទវ្យែតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមេគុណ   ទៅនឹងផលបូកសញ្ញានៃរឹស   សំដែងដូចខាងក្រោម

 

ពំនោល​នេះ​សមមូល​នឹង​មេគុណ​  ទី   ដែលផ្តល់ទំនាក់ទំនងផលបូកនៃគ្រប់ផលបូករងនៃរឹសត្រូវបានជ្រើសរើស k ដង៖

 

ចំពោះ   និមួយៗ​ (ដែល​យើង​អាច​សរសេរ​បង្ហាញ   តាម​លំដាប់​កើន​ដើម្បី​អោយ​ផលបូករង​នៃ​រឹស​កាន់​តែ​ជាក់លាក់) ។

ឧទាហរណ៍

កែប្រែ

ចំពោះពហុធាដឺក្រេទី២

កែប្រែ

គេមានពហុធាដឺក្រេទី២   ។ តាង   និង   ជារឹសនៃសមីការ   តាម​ទ្រឹស្តីបទផលគុណកត្តា (factor theorem) គេបាន

 

ដោយប្រៀបធៀបមេគុណនៃពហុធាគេបាន

 

ចំពោះពហុធាដឺក្រេទី៣

កែប្រែ

ដូចគ្នាចំពោះពហុធាដឺក្រេទី៣នៃ x

 

ដែលមានរឹស   និង   គេបាន