ខែធ្នូ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ធ្នូ)

ខែ​ធ្នូ (ខែ​ធនុ ឬ ធនុ​រាសី) គឺ​ជាខែទី១២ នៅឆ្នាំសាកលលោក ធ្នូមាន៣១ថ្ងៃ និងជាខែចុងក្រាយ នៅឆ្នាំសាកលលោក ។​ ខែច្នូគឺនៅពីក្រោយខែវិច្ឆិកា និងពីមុខខែមករា

កាំជ្រួចនៅ ទីក្រុងតាអ៊ីពេ សម្រាប់ស្វគមន៏ឆ្នាំ២០០៩

នៅភាសាឡាតាំង គេហៅខែនេះដូច decem (ឌេចិម្ម) ដែលបកប្រែ "ខែទី១០" ពីព្រោះ នៅចក្រភពរ៉ូម ខែនេះជាខែទី១០ និងមាន៩០ថ្ងៃ (អត់មានខែវិច្ឆិកា និងខែកុម្ភៈ

ខែនេះមានថ្ងៃដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យ វែងជាងក្នុងឆ្នាំ នៅ អឌ្ឍគោលខាងជើង ហើយនិង ថ្ងៃដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យ ខ្លីជាងក្នុងឆ្នាំ នៅ អឌ្ឍគោលខាងត្បូង

នៅពិភលោក ខែនេះសំខាន់ ពីព្រោះ ជាខែរបស់ បុណ្យណូអែល (ថ្ញៃទី២៥ខែធ្នូ ដល ថ្ញៃទី៧ខែមករា) និងជាខែដែលពិភលោក ដូរឆ្នាំនៅម៉ោងទី២៤ ថ្ងៃទី៣១។ ហើយនៅក្នុងខែធ្នូនេះដែរ គេក៏បានកំណត់យកថ្ងៃទី១០ ដើម្បីបា្ររព្ធពិធីបុណ្យ ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស ទូទាំងសកលលោក ។