ភាសាឡាតាំងគឺជាភាសាចាស់ដែលអ្នករ៉ូមាំងប្រើសម្រាប់ការទាក់ទង ដែលគ្មានអ្នកនិយាយក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយ។ ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សជាច្រើននាក់ដែលសិក្សាភាសាឡាតាំងនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យបែបអង់គ្លេស (English Grammar school)

ភាសាឡាតាំង
Lingua latīna
Rome Colosseum inscription 2.jpg
Latin inscription, in the Colosseum
ការបញ្ចេញសំឡេងទំព័រគំរូ:IPA-la
ដើមកំណើតនៅ
ជាតិពន្ធុ (ជនជាតិ)Latins
EraVulgar Latin developed into Romance languages, 6th to 9th centuries; the formal language continued as the scholarly lingua franca of Catholic countries medieval Europe and as the liturgical language of the Catholic Church.
អំបូរភាសា
Indo-European
ប្រព័ន្ធសរសេរLatin alphabet 
Official status
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង
Regulated by
កូដភាសា
ISO 639-1la
ISO 639-2lat
ISO 639-3lat
Linguasphere51-AAB-a
Roman Empire Trajan 117AD.png
Map indicating the greatest extent of the Roman Empire (c. 117 AD) and the area governed by Latin speakers (dark red). Many languages other than Latin were spoken within the empire.
Romance 20c en-2009-15-02.png
Range of the Romance languages, the modern descendants of Latin, in Europe.
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.

ព្រះសហគមន៍កាតូលិក (Catholic Church) នៅតែប្រើភាសាឡាតាំងជាភាសាផ្លូវការ

ពាក្យបែបវិទ្យាសាស្រ្តជាច្រើនពាក្យ គឺជាពាក្យដែលជាភាសាឡាតាំងឬបង្កើតឡើងពីភាសាឡាតាំង. ភាសាជាច្រើនដែលមានការប្រើនៅបច្ចុប្បន្ន បានអភិវឌ្ឍពីភាសាឡាតាំង ដោយហៅក្រុមភាសានេះថា ក្រុមភាសារ៉ូម៉ាន់ (អង់គ្លេសRomance languages) ភាសាសំខាន់នៅក្នុងក្រុមភាសានេះមាន៖ ភាសាបារាំង (French), ភាសារ៉ូម៉ានី (Romanian), ភាសាអ៊ីតាលី (Italian), ភាសាព័រទុយហ្គាល់ (Portuguese) និងភាសាអេស្ប៉ាញ់ (Spanish)។ ភាគច្រើននៃ ភាសាក្រុមឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាសាឡាតាំងមួយចំនួន។

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. "Schools" Britannica (1911 ed.)