បើកបញ្ជីមេ

នេអុង (អង់គ្លេសNeon) គឺជាធាតុគីមីដែលមាននិមិត្តសញ្ញាគីមីជា Ne និងមានលេខអាតូមជា ១០ ។