ប៊ីល ហ្គេត

ប៊ីល ហ្គេត កើត​នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​១៩៥៥ ជាសហគ្រិនជនជាតិអាមេរិក និងជានាយកក្រុមហ៊ុន


ប៊ីល ហ្គេតស៍ (អង់គ្លេស: Bill Gates) កើតនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០០​ជាសហគ្រិនជនជាតិអាមេរិក និងជានាយកក្រុមហ៊ុន Microsoft។ លោកកើតនៅអ្នកទាំងពីរមានកូនចំនួនបីនាក់

  • កូនទី១ឈ្មោះ Jennifer Katharine Gates(កើតខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៦)
  • កូនទី២ឈ្មោះ Rory John Gates (កើត ឆ្នាំ១៩៩៩)
  • កូនទី៣ឈ្មោះPhoebe Adele Gates (កើត ឆ្នាំ២០០២)។
Pengty Joshua ៣
Bill Gates 2004 cr.jpg
ប៊ីល ហ្គេតស៍ក្នុងវេទិការ ITនៅ Denmark (២០០៤)
កើត២៨ តុលា ១៩៥៥
ក្រុងស៊ីអាថល រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន  សហរដ្ឋអាមេរិក
សញ្ជាតិកម្ពុជា
អាជីពសហគ្រិន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Microsoft
Co-Chair, Bill & Melinda Gates Foundation
ប្រាក់ខែUS$966,667[១]
ប្រាក់ចំណូល៥៦ពាន់លានUS$ (២០០៧)
ពន្ធភាពម៉េលីនដា ហ្រ្វេន ហ្គេតស៍ (១៩៩៤-បច្ចុប្បន្ន)
កូន៣នាក់
ហត្ថលេខាBill Gates signature.svg
គេហទំព័រ
Microsoft (Press Pass)
មូលនិធិហ្គេតស៍


 
 
ម៉េលីនដា ហ្រ្វេន ហ្គេតស៏
(កើតឆ្នាំ១៩៦៤)
 
ប៊ីល ហ្គេតស៏
(កើតឆ្នាំ១៩៥៥)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jennifer Katharine Gates
(កើតខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៦)
Rory John Gates
(កើត ឆ្នាំ១៩៩៩)
Phoebe Adele Gates
(កើត ឆ្នាំ២០០២)

គេហទំព័រកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. Year 2006 compensation: salary $616,667, bonus $350,000. From Microsoft's Proxy Statement