ចតុកោណជាពហុកោណដែលមានជ្រុង៤ឬគែមចំនួន៤ និងមានកំពូលចំនួន៤ផងដែរ។ ផលបូកមុំក្នុងទាំងបួនចូលគ្នាមានតំលៃស្មើនឹង​៣៦០ ។ ចតុកោណធម្មតាអាចជាចុកោណប៉ោង ឬ ចតុកោណផត។

ចតុកោណប៉ោង

កែប្រែ

មែកធាងចតុកោណ

កែប្រែ

រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីមែកធាងនៃចតុកោណ

 
មែកធាងចតុកោណ