ចំណុចកណ្ដាល

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ចំនុចកណ្តាល)

ចំនុចកណ្តាល នៅក្នុងធរណីមាត្រ ជាទូទៅសំដៅទៅលើ​ចំនុចកណ្ដាលនៃអង្កត់។

និយមន័យកែប្រែ

ចំនុចកណ្ដាលនៃអង្កត់មួយជា​ចំនុចនៅលើអង្កត់នោះដែលស្ថិតនៅស្មើចំងាយពីចុងទាំង២។ ឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា ជាចំនុចដែលចែកអង្កត់នោះជា២ផ្នែក មានប្រវែងស្មើគ្នា។

 
របៀបរកចំនុចកណ្ដាល

របៀបរកចំនុចកណ្ដាល់របស់អង្កត់១កែប្រែ

  1. ដោយប្រើដែកឈាន គូសរង្វង់ដែលមានផ្ចិតនៅត្រង់ចុងទាំង២របស់អង្កត់។ ចងចាំថារង្វង់ទាំង២ត្រូវតែមានកាំស្មើគ្នា និងមានប្រវែងវែងជាងពាក់កណ្ដាលប្រវែងអង្កត់។
  2. ភ្ជាប់ចំនុចប្រសព្វរបស់រង្វង់ទាំង២។
  3. បន្ទាត់ថ្មីនេះកាត់អង្កត់ដើមត្រង់ចំនុចកណ្ដាល។

រូបមន្តរកចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់កែប្រែ

  • ចំពោះតំរុយគោលពីរ ចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ក្នុងប្លង់ដែលចុងសងខាងអង្កត់មានកូអរដោនេ   និង   កំនត់ដោយ
 
  • ចំពោះតំរុយគោលបី ចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ក្នុងលំហនៃប្រព័ន្ធកូអរដោនេដេកាត ដែលចុងសងខាងមានកូអរដោនេ   និង   កំនត់ដោយ
 
 
ចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់​ដែលមានចុង (x1, y1) និង (x2, y2)
 

សូមមើលផងដែរកែប្រែ