ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បំលែងឡាប្លាស"

 
* '''ទ្រឹស្តីបទតំលៃចុងបំផុត''':
: <math>f(\infty)=\lim_{s\to 0}{sF(s)}</math>,ប្រសិនបើគ្រប់ប៉ូលនៃ <math> sF(s) </math> គឺស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ដៃខាងធ្វេង។គឺស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ដៃខាងឆ្វេង។
===លក្ខណៈលីនេអ៊ែរ===
 
៨០២

កំណែប្រែ