ព្រះពុទ្ធរូប

ព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធបដិមា (អង់គ្លេស: Buddharūpa ) គឺ រូបបដិមាព្រះពុទ្ធរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា

ព្រះពុទ្ធរូប នៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទ សិល្បៈឥណ្ឌា ។.


កំណត់កែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ